GIANT EAGLE – 00660
105 ROBERTSON STREET
West Newton PA 15089