GIANT EAGLE – 03014
3150 Shenango Valley Fwy
Hermitage PA 16148